Labkhand

لبخند

زندگی همچون معشوقه ایست که با هر لبخندمان بر ما بوسه می زند، پس بیایید همیشه بخندیم و شاد باشیم تا زندگی ما را در آغوش بگیرید. [گاه نوشته های ...

ادامه مطلب
Zarate-Eshgh

ذرات عشق

سالهای سال است که گاهی، شب ها در خیابان های شهر قدم می زنم تا جویای حال و احوال دوستانم شوم. دوستان؟ خیابان؟ بله، درست شنیدید، آخر… درخت ها، گل ...

ادامه مطلب
Oghyanoos-Mehrbani

اقیانوس ِ مهربانی

زندگی به کسی قولی نمی دهد، زیرا هر روز و هر لحظه یک فرصت خوب و زیبا برای انجام کاری ست که شاید لحظه ای دیگر فرصت انجامش را نداشته ...

ادامه مطلب
Etre-Labkhand

عـِـطر لبخند

لبخند کلید حل مسائل و مصیبت های زندگی است. با هر لبخند تمام هستی با ما همسو شده و همچون مُـویرگی، شریان های زندگی را به منبع شادی ها مرتبط می ...

ادامه مطلب