Labkhand

لبخند

زندگی همچون معشوقه ایست که با هر لبخندمان بر ما بوسه می زند، پس بیایید همیشه بخندیم و شاد باشیم تا زندگی ما را در آغوش بگیرید. [گاه نوشته های ...

ادامه مطلب